Algemene voorwaarden van:

Auto Zagato B.V.
Zaagmolenweg 6
2401 LN Alphen aan den Rijn

Inschrijfnummer K.v.K.: 82460027

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop c.q. op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Auto Zagato B.V. gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen “Auto Zagato B.V. ”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 7. Indien Auto Zagato B.V. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Auto Zagato B.V.  hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Auto Zagato B.V. gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Auto Zagato B.V.  uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Auto Zagato B.V. een opdracht verstrekt c.q. een bestelling of order plaatst, is Auto Zagato B.V.  eerst aan deze opdracht c.q. bestelling of order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Auto Zagato B.V. is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Auto Zagato B.V.  – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Auto Zagato B.V. eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Auto Zagato B.V. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Auto Zagato B.V.  het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Auto Zagato B.V. niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Auto Zagato B.V. gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen alsmede opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Auto Zagato B.V. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Auto Zagato B.V. en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Auto Zagato B.V.  te worden geretourneerd.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Auto Zagato B.V. haar werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.
 2. Auto Zagato B.V. is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Auto Zagato B.V.  en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Auto Zagato B.V. haar vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Auto Zagato B.V. .
 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) tussen 08:00 uur en 18:00 uur.
 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is Auto Zagato B.V. gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
 6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Auto Zagato B.V. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor  Auto Zagato B.V.  (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door Auto Zagato B.V.  ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde grondstoffen, materialen en/of onderdelen, is Auto Zagato B.V.  gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Auto Zagato B.V. heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Auto Zagato B.V.  er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Auto Zagato B.V.  het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Auto Zagato B.V. .

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en documenten, tijdig op de door Auto Zagato B.V. gewenste wijze aan Auto Zagato B.V.  ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Auto Zagato B.V. verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  3. de apparaten, machines c.q. voertuigen waarin of waaraan Auto Zagato B.V. werkzaamheden dient te verrichten op het overeengekomen tijdstip aan Auto Zagato B.V.  ter beschikking worden gesteld en deze toegankelijk en in zodanige staat zijn dat de werkzaamheden ongehinderd kunnen worden verricht c.q. voortgezet;
  4. indien Auto Zagato B.V. werkzaamheden op de locatie van de wederpartij dient te verrichten deze locatie in zodanige staat is dat Auto Zagato B.V.  ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
  5. Auto Zagato B.V. op de locatie van de wederpartij kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en documenten juist en volledig zijn en vrijwaart Auto Zagato B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en/of documenten.
 3. Auto Zagato B.V. zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en documenten vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Auto Zagato B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Auto Zagato B.V. nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Auto Zagato B.V.  om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer beschouwd worden als fatale termijnen. Indien Auto Zagato B.V. de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Auto Zagato B.V. is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Auto Zagato B.V. verlaten of het moment waarop    Auto Zagato B.V.  aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Auto Zagato B.V. te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Auto Zagato B.V.  is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van Auto Zagato B.V. , maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bestelde zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Auto Zagato B.V. gerechtigd de zaken c.q. de materialen en/of onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Auto Zagato B.V.  uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Auto Zagato B.V.  binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Auto Zagato B.V. heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken c.q. de materialen en/of onderdelen aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Auto Zagato B.V.  een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 8: Emballage

 1. Indien de zaken door Auto Zagato B.V. worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van Auto Zagato B.V. . Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. Auto Zagato B.V. is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is Auto Zagato B.V.  verplicht deze emballage terug te nemen en zal Auto Zagato B.V.  de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, is Auto Zagato B.V. gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Auto Zagato B.V.  kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Auto Zagato B.V. de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Auto Zagato B.V. niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. documenten van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Auto Zagato B.V. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Auto Zagato B.V. recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Auto Zagato B.V. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Auto Zagato B.V.  gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 3. Auto Zagato B.V. is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven werkwijzen, documenten, orders en aanwijzingen. Auto Zagato B.V.  dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschik­king gestelde of voorgeschreven materialen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Auto Zagato B.V.  en zij hiermee bekend is of kan zijn.
 4. Auto Zagato B.V. wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante (wettelijke) voorschriften voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Auto Zagato B.V. met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Auto Zagato B.V.  zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Auto Zagato B.V.  in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Auto Zagato B.V. en de wederpartij overeengekomen te worden. Auto Zagato B.V.  is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Auto Zagato B.V.  – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  1. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering en goedkeuring

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Auto Zagato B.V. gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar.
 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat het werk afgerond en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Auto Zagato B.V. of zoveel eerder als de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 4. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het (resultaat van het) werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 12: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Auto Zagato B.V. te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Auto Zagato B.V. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan Auto Zagato B.V. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Auto Zagato B.V. is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Bestelde zaken worden in de bij Auto Zagato B.V. voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Auto Zagato B.V. . Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij dient Auto Zagato B.V. in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Auto Zagato B.V.  te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Auto Zagato B.V.  ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Auto Zagato B.V. te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 • Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden.

Artikel 13: Garanties

 1. Auto Zagato B.V. zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Auto Zagato B.V. staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Auto Zagato B.V. geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Auto Zagato B.V.  zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden benodigde materialen en/of onderdelen c.q. ten aanzien van de in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden geleverde zaken baseert Auto Zagato B.V. zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen, onderdelen en/of zaken verstrekt over de eigenschappen van deze materialen, onderdelen en/of zaken. Indien voor de geleverde materialen, onderdelen en/of zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Auto Zagato B.V.  zal de wederpartij hierover informeren.
 5. Auto Zagato B.V. garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Auto Zagato B.V. kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Auto Zagato B.V. . Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Auto Zagato B.V. gegeven garanties aanvaardt Auto Zagato B.V.  geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Auto Zagato B.V. slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Auto Zagato B.V.  voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Auto Zagato B.V. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Auto Zagato B.V.  te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Auto Zagato B.V.  niet uitkeert of de schade niet onder een door Auto Zagato B.V.  gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Auto Zagato B.V.  beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij dient uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade Auto Zagato B.V. hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien Auto Zagato B.V. haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte informatie, is Auto Zagato B.V.  slechts verantwoorde­lijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Auto Zagato B.V. verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Auto Zagato B.V. op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Auto Zagato B.V. verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) c.q. ondeskundige of onjuiste installatie van de geleverde zaken door of namens de wederpartij;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Auto Zagato B.V. verstrekte of voorgeschreven gegevens, documenten, materialen en/of onderdelen;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Auto Zagato B.V. .
 • De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Auto Zagato B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Auto Zagato B.V. of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Auto Zagato B.V. de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling

 1. Auto Zagato B.V. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Auto Zagato B.V. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Auto Zagato B.V. betaling alsnog uitblijft, is Auto Zagato B.V.  bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Auto Zagato B.V. gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Auto Zagato B.V. gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Auto Zagato B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft    Auto Zagato B.V.  eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Auto Zagato B.V. ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Auto Zagato B.V. te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Auto Zagato B.V. . Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Auto Zagato B.V. behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens Auto Zagato B.V.  heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. De wederpartij is verplicht Auto Zagato B.V. direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Auto Zagato B.V. heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Auto Zagato B.V.  te bewaren.
 8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal    Auto Zagato B.V. op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Auto Zagato B.V. een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Auto Zagato B.V.  en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Auto Zagato B.V.  op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Retentierecht

 1. Auto Zagato B.V. is bevoegd de teruggave van de apparaten, machines c.q. voertuigen van de wederpartij, die  Auto Zagato B.V.  in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  1. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de apparaten, machines c.q. voertuigen niet of niet volledig heeft voldaan;
  2. de wederpartij de kosten van eerdere door Auto Zagato B.V. verrichte werkzaamheden aan de apparaten, machines c.q. voertuigen niet of niet volledig heeft voldaan;
  3. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Auto Zagato B.V. niet of niet volledig heeft voldaan.
 2. Auto Zagato B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Auto Zagato B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van (de inhoud van) de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 4. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 5. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 6. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 7. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 8. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 19: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Auto Zagato B.V. , is Auto Zagato B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Auto Zagato B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Auto Zagato B.V. , van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Auto Zagato B.V. .
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Auto Zagato B.V. en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Auto Zagato B.V. tot aan dat moment na te komen.

Artikel 20: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Auto Zagato B.V. een door Auto Zagato B.V.  nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Auto Zagato B.V.  gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Auto Zagato B.V.  is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is

Auto Zagato B.V.  in ieder geval gerechtigd de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke­ning te brengen.

 1. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Auto Zagato B.V. vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 2. Auto Zagato B.V. is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 3. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Auto Zagato B.V. gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Auto Zagato B.V.  is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Auto Zagato B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Auto Zagato B.V.  te vergoeden.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Auto Zagato B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Auto Zagato B.V. is gevestigd, zij het dat Auto Zagato B.V.  altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Auto Zagato B.V. . Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Auto Zagato B.V. schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Auto Zagato B.V. gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.